Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Penzion Kozí zámek

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy ve všeobecných OP zahrnutých. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavíráme v souladu s právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.2. Smluvními stranami jsou Zemědělská výroba Strolený, s.r.o., IČ: 26340577, Kvášňovice 31, PSČ 341 01, vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 14063, místem podnikání Kvášňovice 94, Penzion Kozí zámek, 341 01, zastoupený Veronikou Strolenou jako provozovatel Penzionu Kozí zámek (dále jen provozovatel) a uživatel služeb provozovatele (dále jen klient).

1.3. Službami provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v penzionu) a s tím spojené služby poskytované provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany provozovatele, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na těchto stránkách nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.4. Penzion je ubytovací zařízení, ve kterém je ubytován klient na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky. Objednávku je možné učinit telefonicky, emailem kozi.zamek@email.cz  nebo rezervace@kozizamek.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní www.kozizamek.cz. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb klient souhlasí s úplným zněním těchto obchodních podmínek (OP), pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat. Poskytovatel si vyhrazuje právo OP měnit. Změnu uveřejní vždy nejméně 15 kalendářních dnů předem.

1.5. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

2. Časové vymezení

Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká potvrzením objednávky pobytu telefonicky, emailem nebo pomocí objednávkového formuláře, zejména dobou příjezdu uvedenou klientem a odsouhlasenou provozovatelem pokud je mimo obvyklou dobu nástupu ubytování tj. od 14:00 hodin, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí po skončení doby pobytu do 10:00 hodin dne odjezdu (nebo v jiný čas po dohodě) uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

3. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.kozi.zamek.cz,  e-mailem: kozi.zamek@email.cz nebo rezervace@kozizamek.cz.  V případě elektronické objednávky se provozovatel zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu.

Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí smluvními podmínkami provozovatele.

4. Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Odesláním rezervace souhlasíte se všemi podmínkami zde uvedenými.

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Penzion Kozí zámek, Kvášňovice 94; Horažďovice PSČ 341 01

Provozovatel ubytování a zpracovatel: Zemědělská výroba Strolený, s.r.o., IČ: 26340577, Kvášńovice 31, PSČ 341 01, vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 14063, místem podnikání Kvášňovice 94, Penzion Kozí zámek, 341 01, zastoupený Veronikou Strolenou jako provozovatel Penzionu Kozí zámek

Správce údajů: Veronika Strolená, Penzion Kozí zámek, Kvášňovice 94; Horažďovice PS4 341 01 https://www.kozizamek.cz   emailový kontakt: rezervace@kozizamek.cz, telefonický kontakt +420 720 311 614 (dále jen „Správce ”

Subjekt údajů: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele (dále jen „Subjekt“)

Předpis: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle

Provozovatel pracuje s osobními údaji, proto ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů

Prohlášení Provozovatele:

ZOOÚ“) a o změně některých zákonů, vyžaduje souhlas Subjektu se zpracováním osobních údajů.

Prohlášení Subjektu :

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu https://www.kozizamek.cz, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovení zaměstnanců Penzionu Kozí zámek prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Správci, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Správce Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů.

4.1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa (pokud bude poskytnuta)
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
 • adresa Subjektu (pokud bude poskytnuta)
 • jiný osobní údaj poskytnutý Subjektem 2.

4.2. Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření rezervace ubytování

4.3. Doba zpracování osobních údajů je: Osobní údaje budou zpracovány a uloženy pro dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka.

4.4. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x měsíčně, a zároveň  prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 4. nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 4. ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

 Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na rezervace@kozizamek.cz

4. 5. Subjekt odesláním kontaktního formuláře a údajů prostřednictvím webu Správce tj. https://www.kozizamek.cz, či oslovení Správce prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu rezervace@kozizamek.cz. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy Penzionu Kozí zámek), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

4.6. V případě vyplnění Ubytovací knihy Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Osobní údaje, které mohou být zpracovány (v závislosti na druhu zákazníka a využitých službách):

 • název společnosti, identifikační čísla a kontakty společnosti
 • jméno a příjmení, příp. rodné příjmení
 • trvalé a přechodné bydliště,
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • státní občanství
 • datum narození
 • místo a stát narození
 • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného platného dokladu k prokázání totožnosti
 • RZ vozidla
 • podpis

4.7. Účelem zpracování osobních údajů je:

tyto osobní údaje  je nutné zpracovávat za účelem plnění zákonných povinnosti Správce jako ubytovatele ( viz. zákon o pobytu cizinců na území ČR (z.č. 326/1999 Sb.) a zákon o místních poplatcích (z.č. 565/1990 Sb.), dle těchto právních předpisů je provozovatel ubytovacího zařízení povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let) a jako nutné kontaktní údaje o zákaznících ( hostech ) zařízení, např. pro případ ponechaných věcí na pokoji apod.,

4.8. Doba zpracování osobních údajů je:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po celou dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka, nestanový-li zákon dobu delší.

4 9. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

Subjekt vyplněním Ubytovací knihy pracovníkům Správce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu rezervace@kozizamek.cz nebo kozi.zamek@email.cz.  Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

*Poučení Subjektu

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je jeho zájem o ubytování poskytované Penzionem Kozí zámek .

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

4.10. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete firmě Zemědělská výroba Strolený, s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy.  

4.11. Na požádání vám Veronika Strolená podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na rezervace@kozizamek.cz nebo kozi.zamek@email.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Jsme vázáni mlčenlivostí.

4.12. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

4.13. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Zemědělská výroba Strolený, s.r.o., IČ: 26340577, Kvášńovice 31, PSČ 341 01, vedená u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 14063, Penzion Kozí zámek, místem podnikání Kvášňovice 94, 341 01, zastoupený Veronikou Strolenou jako správce.

4.14. Cookies

Penzion Kozí zámek používá cookies. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen ‚Google‘). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

5. Cena pobytu

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího a je konečná.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení služby.

Výsledná cena pobytu vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

6. Platební podmínky

6.1 Klient obdrží, pokud není dohodnuto jinak, fakturu k úhradě zálohy na ubytování, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti (obvykle do 10 dnů) nebo provedením hotovostní platby nebo doplatku na místě.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • bankovním převodem (záloha)
 • hotově

6.2 Platba je jednorázová.  Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

6.3 Záloha je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), nebo do nástupu na ubytování, pokud je jeho datum bližší než datum splatnosti faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek klienta uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.4  V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (ceny za ubytování) rezervace bude zrušena.

7. Povinnosti klienta

7.1 Poskytnout provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnou provozovateli doklady tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Neučiní tak, má právo provozovatel ho neubytovat.

7.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt a to úhradou proforma faktury, zálohy a doplatku za objednané služby při nástupu ubytování.

7.3 klient je povinen řídit se ubytovacím řádem provozovatele

Nebude-li ubytovací řád dodržován, má právo provozovatel ukončit pobyt hosta.

Provozní řád k přečtení zde.

8.Zrušení pobytu

8.1 Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky k pobytu a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady doručit provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo elektronickou formou. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního – datum provedení storna u provozovatele, elektronicky – datum odeslání emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

8.2 Při zrušení pobytu ze strany klienta účtuje provozovatel stornovací poplatky (smluvní pokuty). Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zaplacené zálohy na ubytování (pobyt) v závislosti na počtu dnů zbývajících do zahájení poskytování služeb (zahájení pobytu) jak uvedeno níže.

 • do 14 dnů před příjezdem bez poplatku
 • méně jak 14 dnů 50 % z ceny pobytu (záloha)
 • 2 a méně dnů 100% z ceny pobytu

8.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.

8.4 Pokud klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je provozovatel povinen vrátit klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8 odstavci 1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

9. Vyloučení klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • nedodržení rezervovaného termínu
 • technický problém v provozu penzionu

11. Změny dohodnutých služeb

11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt klienta již začal, má provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

11.2 Při zrušení pobytu ze strany provozovatele je provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 5 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.

11.3 Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 % je provozovatel povinen vyžádat si souhlas klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn má klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči provozovateli. Pokud klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

12. Reklamační řízení

12.1 V případě reklamace je klient povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u zástupce poskytovatele služeb v době pobytu, v místě konání pobytu nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se obvykle sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro provozovatele a 1 pro klienta) a musí být podepsán jak klientem, tak provozovatelem.

12.2 Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany provozovatele a klienta možné, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3 Pokud klient ze subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4 Stížnosti a připomínky klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi klientem a poskytovatelem, vyřizuje poskytovatel, stížnosti může klient uplatnit na adrese rezervace@kozizamek.cz. nebo kozi.zamek@email.cz.  Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována a není veřejně přístupná.

Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku.

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních a provozních podmínek.

Veronika Strolená

provozovatel

 

Aktualizováno dne 1. 4. 2019.